Zmluvy


Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
24/2017HZ Podpora zamestnávania UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
11659.68 €
23/1/2017 Blankozmenka VÚB banka, a.s.
0.00 €
23/2017 HZ Poskytnutie peňažných prostriedkov VÚB banka, a.s.
175000.00 €
22/2017 HZ Podpora zamestnávania UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5829.84 €
21/2017 HZ Aplikácia §10 zákona č. 417/2013Z.z. o pomoci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
/2017/NZ predaj a kúpa nehnuteľností - ostatné plochy reg. „C“ KN č. 113/13 o výmere 408 m2 Obec Chotín
758.88 €
55/2014/NZ prenájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Chotín
0.00 €
1/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/5 Obec Chotín
0.00 €
4/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/2 Obec Chotín
0.00 €
15/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/4 Obec Chotín
159.20 €
14/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/3 Obec Chotín
159.20 €
13/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/6 Obec Chotín
147.78 €
12/2017/NZ byt č. 6 v nájomnom dome 542 Obec Chotín
0.00 €
10/2017/NZ byt č. 2 v nájomnom dome 542 Obec Chotín
0.00 €
9/2017/NZ byt č. 5 v nájomnom dome 542 Obec Chotín
144.46 €
8/2017/NZ byt č. 4 v nájomnom dome 542 Obec Chotín
162.52 €
7/2017/NZ byt č. 1 v nájomnom dome 542 Obec Chotín
162.52 €
20/2017 HZ Dom smútku - strecha TOPSTAV É&A s.r.o.
63237.25 €
13/2017KZ predaj pozemku parc.č. 5286 Obec Chotín
0.00 €
12/2017KZ zámen parc.č.3396/4 za parc.č. 413/8 Obec Chotín
295.74 €
11/2017 KZ kúpa pozemku parc.č. 413/14 Obec Chotín
558.00 €
10/2017KZ kúpa pozemku p.č.5287 Obec Chotín
7710.56 €
9/2017 KZ Traktorová kosačka Agroservis spol. s r.o.
4490.40 €
5/2017 umiestnenie informačnej tabule ZBEROL s.r.o.
1.00 €
19/2017 HZ Kamerový system ZEERTS, s.r.o.
12516.00 €
18/2017 HZ Marketingové služby Obec Chotín
500.00 €
17/2017 HZ Audítorska práca Ing. Juliana Farkašová
1800.00 €
16/2017 HZ Prevádzka webového sídla Galileo Corporation s.r.o.
384.00 €
15/2017 HZ vytvorenie wbového sídla Galileo Corporation s.r.o.
1188.00 €
14/2017 HZ Odstráňme bariéru medzi staršou a mladšou generáciou Nitriansky samosprávny kraj
1000.00 €
8/2017/KZ predaj a kúpa nehnuteľností - zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ KN č. 116/2 o výmere 150 m2, reg."C" KN č. 116/3 o výmere 103 m2 Obec Chotín
470.58 €
13/2017 HZ Street workout park Nitriansky samosprávny kraj
1570.00 €
4/2017/NZ - 1 prenájom nájomného bytu 543/2 Obec Chotín
0.00 €
12/2017/HZ podpora aktivít v oblasti kultúry, športových aktivít, mládeže a školstva András Fazekas - Deres
500.00 €
11/2017 HZ Výmena okien a dverí v MŠ Chotín Kristián Halász- Nova Roll
22260.00 €
7/2017 KZ kúpa ovocia a zeleniny Lilla Púchovská - LILLA
0.00 €
6/2017 KZ kúpa mäsových výrobkov Danubius spol. s.r.o.
0.00 €
5/2017 KZ Nákup potravín VENDOMAT spol. s.r.o.
0.00 €
5/2017 NZ Nájom odvodňovacie kanále Hydromeliorácie, štátny podnik
10.00 €
4/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/2 Obec Chotín
159.20 €
10/2017 HZ Vybudovanie monitorovacieho systému Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra
10000.00 €
4/2017 KZ odpredaj pozemkov vo výmere 569,32 m2 Obec Chotín
1058.93 €
9/2017HZ dodávka plynu SPP
0.00 €
8/2017/HZ poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017 Obec Chotín
250.00 €
7/2017/HZ Zmluva o poskytnutí dotácie na akciu Obec Chotín
400.00 €
6/2017 HZ Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Západoslovenská distribučná
2.80 €
1/2017/KZ-2 predaj a kúpa nehnuteľností - trvalé trávnaté porasty reg. „C“ KN č. 3815/503 o výmere 8 m2 Obec Chotín
0.00 €
1/2017/KZ- 1 predaj a kúpa nehnuteľností - trvalé trávnaté porasty reg. „C“ KN č. 3815/503 o výmere 8 m2 Obec Chotín
0.00 €
5/2017HZ pripojenie k informačnému systému DataCentrum
1.00 €
3/2017/NZ prenájom nebytového priestoru vo výmere 60,13 m2 v budove s.č. 141 Obec Chotín
796.43 €
4/2017/HZ Dotácia z rozpočtu pre Futbalový Klub Obec Chotín
12000.00 €
2/2017/NZ prenájom nájomného bytu 544/4 Obec Chotín
171.25 €
1/2017/NZ prenájom nájomného bytu 543/5 Obec Chotín
154.42 €
3/2017HZ advokátska práca JUDr. Hortai Éva
150.00 €
2/2017 HZ Obnova obecného úradu Chotín Ministerstvo životného prostredia SR
286525.38 €
1/2017HZ zabezpečenie MOS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
3/2017/KZ predaj a kúpa nehnuteľnosti - ostatná plocha reg. „C“ KN č. 413/10 o výmere 126 m2, Obec Chotín
234.36 €
2/2017/KZ predaj a kúpa nehnuteľností - záhrada reg. „C“ KN č. 3815/135 o výmere 389 m2, vinice reg. „C“ KN č. 3815/211 o výmere 310 m2. Obec Chotín
1300.14 €
1/2017/KZ predaj parcely reg. „C“ KN č. 3815/503 o výmere 8 m2 Obec Chotín
14.88 €
7/2016 KZ Predaj potravín Mirkom s.r.o.
0.00 €
6/2016KZ Predaj tovaru COOP Jednota Komárno
0.00 €
33/2016HZ Poskytnutie príspevku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5049.99 €
32/2016 HZ Dodatok VÚB banka, a.s.
0.00 €
17/2016/NZ prenájom bytu č. 2 obytného domu č. 542 Obec Chotín
155.88 €
31/2016 HZ Výkon činnosti stavebného dozora Czére Lajos
1198.80 €
30/2016 HZ dodávka plynu SPP
0.00 €
29/2016/HZ zmena zmluvy medzi odberateľom a dodávateľom ZSE Energia, a.s.
0.00 €
28/2016/HZ dodávka elektriny k bytu 542/2 ZSE Energia, a.s.
0.00 €
16/2016 HZ Dodatok Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
27/2016 HZ Obnova obecného úradu Chotín Darton s.r.o.
283091.50 €
26/2016 HZ Opatrovateľská zmluva Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
4563.00 €
25/2016 HZ Skončenie KC Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
24/2016 HZ KLASFEST Fond na podporu umenia
1000.00 €
22/2016 HZ Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, a.s.
1929.45 €
16/2016/NZ prenájom bytu č. 6 obytného domu č. 544 Obec Chotín
160.18 €
15/2016/NZ prenájom bytu č. 6 obytného domu č. 545 Obec Chotín
166.82 €
14/2016/NZ prenájom parcely č. 637/1, 637/2 druh pozemku, ostatné plochy - cintorín, o výmere 41541 m2 v k.ú. Chotín, LVč. 702 Farský úrad reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevný zbor Chotín
1.00 €
21/2016 HZ Opatrovateľská služba Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
20/2016 HZ Dodatok TOPSTAV É&A s.r.o.
0.00 €
5/2016/KZ predaj a kúpa nehnuteľností - trvalé trávnaté porasty reg. „C“ KN č. 3815/498 o výmere 1846 m2, trvalé trávnaté porasty reg. „C“ KN č. 3815/499 o výmere 1846 m2. Obec Chotín
13697.32 €
18/2016 HZ Výkon činnosti stavebného dozora Czére Lajos
1198.80 €
19/2016/HZ poskytnutie peňažných prostriedkov VÚB banka, a.s.
470000.00 €
17/2016 HZ Prevádzkovania miestného systému triedeného zberu KO ENVI - PAK, a.s.
0.00 €
16/2016 HZ Modernizácia spoločných zariadení obce Chotín Pôdohospodárska platobná agentúra
1158313.07 €
13/2016/NZ Prenájom nebytovej budovy s.č. 149 Obec Chotín
1432.10 €
12/2016/NZ prenájom bytu č. 2 obytného domu č. 544 Obec Chotín
174.57 €
11/2016/NZ prenájom bytu č. 1 obytného domu č. 543 Obec Chotín
159.20 €
4/2016/KZ - predaj pozemku parc.č. 414/25 vo výmere 95m2 Obec Chotín
176.70 €
15/2016 HZ Komunitné centrum Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
14/2016 HZ vypracovanie projektu Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
990.00 €
13/2016 elektronická komunikácia Dôvera zdravotná posťovňa, a.s.
0.00 €
12/2016 Aquapónia v Chotíne Nadácia Ekopolis
3000.00 €
11/2016 HZ Vypracovanie VO Prvá Slovenská s.r.o.
2000.00 €
10/2016 HZ vytváranie pracovného miesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
14783.85 €
3/2016 KZ predaj mäso a mäsové výrobky Danubius spol. s.r.o.
0.00 €
2/2016 KZ predaj ovocie a zeleniny Lilla Púchovská - LILLA
0.00 €
9/2016 HZ odvoz elektroodpadu ENVIROPOL s.r.o., organizačná zložka
0.00 €
1/2016 KZ predaj potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru COOP Jednota Komárno
0.00 €
10/2016/NZ poľnohospodárska budova bez súpisného čísla – kravín na parc. reg. "C" č. 5327 o výmere 1790 m². Obec Chotín
1.00 €
9/2016/NZ prenájom bytu č. 1 obytného domu č. 545 Obec Chotín
170.14 €
7/2016 HZ Komunitné centrum Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
8/2016/NZ prenájom bytu č. 4 obytného domu č. 545 Obec Chotín
174.57 €
7/2016/NZ prenájom bytu č. 2 obytného domu č. 545 Obec Chotín
171.25 €
6/2016/NZ prenájom bytu č. 1 obytného domu č. 545 Obec Chotín
181.21 €
5/2016/NZ prenájom bytu č. 5 obytného domu č. 544 Obec Chotín
163.50 €
4/2016/NZ prenájom bytu č. 4 obytného domu č. 544 Obec Chotín
171.25 €
3/2016/NZ prenájom bytu č. 3 obytného domu č. 544 Obec Chotín
174.57 €
2/2016/NZ prenájom bytu č. 1 obytného domu č. 544 Obec Chotín
177.89 €
6/2016 HZ Opatrovateľská služba Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
5/2016/HZ poskytnutie dotácie Obec Chotín
200.00 €
1/2016/NZ  byt č. 6 na II poschodí obytného domu so súp. č. 542 v Chotíne, vedeného ako stavba na parc. č. 4512/27, v celosti Obec Chotín
144.46 €
6/2016/HZ poskytnutie dotácie Obec Chotín
1250.00 €
4/2016/HZ poskytnutie dotácie Obec Chotín
227.88 €
3/2016/HZ poskytnutie dotácie Obec Chotín
8500.00 €
2/2016 Realizácia verjného obstarávania Grantprojekt s.r.o.
2400.00 €
1/2016 HZ Realizácia projektu Grantprojekt s.r.o.
1008.00 €
77/2015 HZ Odoberať použitý jedlý olej ZBEROL s.r.o.
0.20 €
76/2015 HZ vykonávanie aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
2178.00 €
75/2015 HZ poskytnutie finančnú poríspevku podľa § 54 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
13871.52 €
74/2015 HZ poskytnutie finančnú príspevku podľa § 51a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
6033.60 €
8/2015 NZ senník na parc.č. 5295 o výmere 1191 m2 Obec Chotín
700.00 €
16/2015/KZ predaj nehnuteľnosti pozemku parcely reg. C-KN číslo 3815/490 o výmere 32 m2 Obec Chotín
59.52 €
15/2015 KZ Dodávať motorovú naftu F. PETROL s.r.o.
0.00 €
73/2015 HZ Poskytnutie materiálnej pomoci Bratilsavské regionálne ochranárske združenie
0.00 €
72/2015 HZ mimoriadne ukončenie zmluvu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
0.00 €
14/2015 KZ predaj nehnuteľnosti pozemku parcely reg. C-KN číslo 55/4 o výmere 19 m2 Obec Chotín
35.34 €
71/2015 HZ Dohoda podľa § 10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
70/2015 HZ vykonávanie menšie obecné služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
69/2015 HZ Poskytovanie strážnej služby PT SECURITY GROUP s.r.o.
100.00 €
68/2015 HZ poskytnutie finančnú príspevku podľa § 54 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
4623.84 €
67/2015 HZ Zmluva o nefinančnom dare Nadácia Pontis
2500.00 €
66/2015 HZ Zmluva o dielo Mont Inštala, s.r.o
19219.98 €
65/2015 HZ Zmluva o dielo TOPSTAV É&A s.r.o.
1158313.07 €
64/2015 HZ vykonávanie dobrovoľnícku činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
476.40 €
63/2015 HZ Poskytnutie príspevku na podporu podľa § 50j Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
9216.00 €
62/2015 HZ podávanie jedál Školská kuchyňa a školská jedáleň pri materskej škole
3.15 €
61/2015 HZ vyhotovenie žiadosti Arrow Business Consulting s.r.o.
996.00 €
7/2015 NZ poľné cesty a prístupové cesty v zmysle vyhotovenej prílohy č. I. v katastri obce Chotín na parcelách: 5122 zastavané plochy a nádvoria 0,204 ha 6807 zastavané plochy a nádvoria 0,3803 ha Obec Chotín
58.43 €
6/2015 NZ prenájom pozemkov - časť - 1/2 (188655 m² ) parc. reg. "C" č. 5081 - orná pôda o výmere 94327,5 m² - časť parc. reg. "C" č. 5416 - orná pôda o výmere 71385 m² Obec Chotín
1545.78 €
5/2015/NZ prenájom poľnohospodárskej budovy bez súpisného čísla – miešiareň krmív na parc. reg. "C" č. 3815/362 o výmere 690 m² Obec Chotín
5443.20 €
4/2015/NZ  byt č. 6 na II poschodí obytného domu so súp. č. 542 v Chotíne, vedeného ako stavba na parc. č. 4512/27, v celosti Obec Chotín
147.58 €
3/2015/NZ poľné cesty a prístupové cesty v zmysle vyhotovenej prílohy č. I. v katastri obce Chotín na parcele: 7070 zastavané plochy a nádvoria 0,2091 ha Obec Chotín
20.91 €
2/2015/NZ poľné cesty a prístupové cesty v zmysle vyhotovenej prílohy č. I. v katastri obce Chotín na parcele: 7070 zastavané plochy a nádvoria 0,2091 ha Obec Chotín
175.42 €
13/2015 KZ Predaj a kúpa pozemku diel 1 k parcele reg. „C“ p.č. 602/3 o výmere 17m2 ako zastavané plochy, ktorý bol vytvorený z parcely registra „C“ p.č. 544/1 o výmere 1 3028 m2, vedenej ako zastavané plochy na LV. č. 989 v k.ú. Chotín. Obec Chotín
31.62 €
60/2015 HZ určenie pod. o posk. údajov z evid SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
59/2015 HZ spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok VF Project & Marketing s.r.o.
1.00 €
58/2015 HZ vedenie bežného účtu VÚB banka, a.s.
0.00 €
57/2015 HZ Preprava stravy Stork Slovakia, s.r.o.
5.04 €
56/2015 HZ dodávka plynu SPP
0.01 €
55/2015 HZ vedenie vkladového účtu VÚB banka, a.s.
0.00 €
12/2015 KZ telefón Slovak Telekom, a.s.
3.90 €
54/2015 HZ telefónna prípojka Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
53/2015 HZ Určenie ceny za dodávku elektriny ZSE Energia, a.s.
0.00 €
52/2015 HZ Záväzok na úhradu vykonaných prác-výmena okien Obec Chotín
34630.40 €
51/2015 HZ Havarijný stav objektu Základnej školy Chotín-výmena okien Rener, s.r.o.
34630.40 €
11/2015 KZ Čistiace a hygienické potreby Drogéria u Kovára s.r.o.
359.97 €
50/2015 HZ pripojenie k informačnému systému DataCentrum
0.00 €
10/2015 KZ Tonery do tlačiarni LASER Servis, spol. s.r.o.
94.92 €
9/2015 KZ kúpa nehnuteľností Ervín Nagy
4210.00 €
49/2015 HZ nájom rímskokatolícky cintorín Rímskokatolícka cirkev
1.00 €
48/2015 HZ Dotácia Obec Chotín
0.00 €
47/2015 HZ Vytváranie pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5137.60 €
8/2015 KZ Kancelárske pomôcky Kizze D&S s.r.o.
139.00 €
7/2015 KZ Kancelársky papier Juriga spol.s.r.o.
54.00 €
46/2015 HZ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotín REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KOMÁRNO
750.00 €
45/2015 HZ Predaj potravinárskeho tovaru Danubius spol. s.r.o.
0.00 €
44/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
8.00 €
43/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
8.00 €
42/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
8.00 €
41/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
8.00 €
40/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
8.00 €
39/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
19.50 €
38/2015 HZ úrazové poistenie Komunálna poisťovňa, a.s.
26.00 €
37/2015 HZ Nová sim karta Orange Slovensko, a.s.
10.00 €
36/2015 HZ komunitné centrum Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
0.00 €
35/2015 HZ Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €
6/2015/KZ odpredaj parcely č. 6419 vo výmere 37 m2, odpredaj časť parcely č. 6420 vo výmere 113 m2 Obec Chotín
279.00 €
34/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
47.47 €
33/2015 HZ Školské starvovanie Obec Chotín
0.00 €
32/2015 HZ Program Matriky IVeS
25.09 €
31/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
30/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
29/2015 HZ Organizačná činnosť pri VO B&V Pro s.r.o.
2000.00 €
28/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
27/15 HZ verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
26/15 HZ verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s.
29.00 €
25/2015/HZ náhrada škody za výrub drevín Obec Chotín
42997.35 €
24/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
23/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
51.79 €
22/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
21/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
23.73 €
20/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
19/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
47.47 €
18/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
51.79 €
17/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
51.79 €
16/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
77.68 €
15/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
14/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
193.78 €
13/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
12/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
11/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
10/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
25.89 €
9/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
103.58 €
8/2015 HZ zber komunálnych odpadov Obec Chotín
237.89 €
7/2015 HZ Vytváranie pracovných miest Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
23040.00 €
6/2015 HZ riadenie KC Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
1909.39 €
5/2015 HZ Sopracovanie žiadosti o NFP VF Project & Marketing s.r.o.
1000.00 €
4/2015 HZ Zhotovenie Žiadosti- Komunitné centá PhDr. Margita Dömeová-EuroMedia Group
600.00 €
5/2015/KZ prevod vlastníctva nehnuteľností pozemku parcely registra „C“ KN č. 5369/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m² vytvoreného GP č. 44250207-60/2014 a pozemku parcely registra „C“ KN č. 3920/1 ostatná plocha o výmere 208 m2 v celosti. Obec Chotín
412.92 €
3/2015/KZ odpredaj pozemoku parcely registra „C“ KN č. 3393/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m² v celosti Obec Chotín
589.62 €
4/2015/KZ odpredaj parcely č. 6419 vo výmere 37 m2, odpredaj časť parcely č. 6420 vo výmere 113 m2 Obec Chotín
279.00 €
3/2015 HZ Výmena mobilného felefónu Slovak Telekom, a.s.
28.00 €
2/2015 KZ Predaj potravinárskeho a nepotrevinárskeho tovaru COOP Jednota Komárno
0.00 €
1/15/HZ úkony spojené s organizačnou činnosťou pri verejnom obstarávaní Obnova obce Chotín B&V Pro s.r.o.
2000.00 €
10/2014/HZ Pracovná činnosť v rozsahu 32 hodín mesačne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
9/2014/HZ Dohoda o podmienkach vzkonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
0.00 €
KZ/13/2014 odpredaj pozemku, parcely reg. "C" KN č. 963 - orná pôda o výmere 435 m² Obec Chotín
238.77 €
KZ/11/2014 odpredaj nehnuteľností parcely registra „C“ KN č. 3815/147 záhrady o výmere 1326 m² a parcely registra „C“ KN č. 3815/216 vinice o výmere 170 m² v celosti. Obec Chotín
2782.56 €
KZ/10/2014 odpredaj nehnuteľnosti - pozemok, parcela reg. "C" č. 492/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m² v celosti. Obec Chotín
189.72 €
KZ/9/2014 odpredaj nehnuteľnosti parc. č. 392/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 140 m² Obec Chotín
260.40 €
13/14/NZ prenájom bytu č. 4 v nájomnom dome č. 542 Obec Chotín
159.20 €
16/14/NZ prenájom bytu č. 3 v nájomnom dome č. 543 Obec Chotín
159.20 €
15/14/NZ prenájom bytu č. 2 obytného domu č. 543 Obec Chotín
159.20 €
14/14/NZ prenájom bytu č. 5 v nájomnom dome č. 543 Obec Chotín
154.42 €
17/14/NZ prenájom bytu č. 4 obytného domu č. 543 Obec Chotín
159.20 €
19/14/NZ prenájom bytu č. 6 v nájomnom dome č. 542 Obec Chotín
151.10 €
12/14/NZ prenájom bytu č.5 v nájomnom dome č. 542 Obec Chotín
144.46 €
11/14/NZ prenájom bytu č. 2 v nájomnom dome č. 542 Obec Chotín
155.88 €
10/14/NZ prenájom bytu č. 1 v nájomnom dome č. 542 Obec Chotín
162.52 €
9/14/NZ nájom časti pozemku, parc.reg.:C"č. 5416, druh pozemku orná pôda vo výmere 2435,82 m2 Obec Chotín
36.54 €
KZ/8/14 zámena vlastníctva nehnuteľnosti- - pozemku parcely reg. „C“ KN č. 5304 o výmere 395², k.ú. Chotín, novovytvoreného pozemku parcely reg. „C“ KN č. 5303/1 o výmere 613 m², vedenej v k.ú. Chotín na LV č. 3795 pre Obec Chotín , pozemku parcely reg. „C“ KN č. 5307 o výmere 246 m², k.ú. Chotín, novovytvoreného pozemku, parcely. reg „C“KN č.5291/2 o výmere 762m², vedenej v k.ú. Chotín na LV č. 989 pre PZ Chotín Obec Chotín
0.00 €
KZ/7/14 predaj nehnuteľnosti- sociálnej budovy so súpisným číslom 527, vedená na LV č. 989, Obec Chotín
10.00 €
KZ/6/14 predaj podielu 1/3 pozemkov k celku, parcely reg. C KN číslo 3393/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 4150, vo výmere 191 m2, parcely reg. C KN číslo 3393/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 4150, vo výmere 46 m2, parcely reg. C KN číslo 3393/28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 4150, vo výmere 23 m2, parcely reg. C KN číslo 3393/29, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na LV 4150, vo výmere 405 m2. Obec Chotín
412.31 €
8/14/HZ Vypracovanie projektovej dokumentácie: “UPN O CHOTÍN - ZMENY A DOPLNKY č. 1/2014”, aplus. sk, s.r.o.
2304.00 €
8/14/NZ prenájom časti pozemku, parc. reg. "C" č. 5416, druh pozemku orná pôda vo výmere 383,13 m2 Obec Chotín
5.75 €
7/14/NZ prenájom časti pozemku, parc. reg. "C" č. 5416, druh pozemku orná pôda vo výmere 330,42 m2 Obec Chotín
4.96 €
6/2014/NZ prenájom nájomného bytu č. 4 na I poschodí obytného domu so súp. č. 545 v Chotíne Obec Chotín
174.57 €
7/2014 HZ Zmluva o poskytnuí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012069301Obnova obce Chotín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
262134.00 €
6/2014/HZ Dohoda o združení činností a finančných prostriedkov na obstaranie Zmien a doplnkov ÚP Obce Chotín Obec Chotín
2304.00 €
NZ 3/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Chotín
488.32 €
NZ 4/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Chotín
335.72 €
HZ/3/2014 vecné bremeno o uložení inžinierskych sietí Obec Chotín
0.00 €
KZ/5/2014 odpredaj parcely č. 3815/480 Obec Chotín
1160.64 €
KZ/4/2014 odpredaj parcely č. 448/4 o výmere 365 Obec Chotín
678.90 €
HZ/2/2014 Výsadba sprievodnej zelene, vetrolamov a miestnych koridorov Slovenský poľovnícky zväz
0.00 €
HZ/1/2014 Výrub drevín Ryšavý Baltazár-Boldi
960.00 €
59/2014 odpredaj p.č. 3348/8, 33/90, 3390/6 so zriadením vecného bremena na p.č.3390/6 Obec Chotín
262.26 €
55/2014 nájom poľnohospodárskych pozemkov Obec Chotín
2207.35 €
38/2014 kúpa pozemkov Obec Chotín
180.42 €
37/2014 kúpa pozemkov Obec Chotín
506.55 €
9/2013 Potraviny pre školskú jedáleň Chotín- kuchynsky opracované mäsové výrobky Danubius spol. s.r.o.
0.00 €
384/2013 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce Obec Chotín
1574.27 €
383/2013 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce Obec Chotín
2557.33 €
27092013 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Kajtar Ladislav
1631.58 €
2632013 Vypracovanie projektovej dokumentácie József Siklósi
8500.00 €
356/13 odpredaj pozemku parcely registra CKN č. 414/17 o výmere 165 m2 Obec Chotín
306.90 €
Č. NSK/LEADER2/2013-OP123 /1/2 Obnova obcí - Rozhlas v obci Chotín Miestna akčná skupina Hídverő - Most priateľstva
17990.00 €
262/2013 odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 625,626/2,626/4 Obec Chotín
7900.00 €
2632013 Dodatok SPP
0.01 €
zo dňa 09.11.2011 Nájomná zmluva Obec Chotín
500.00 €
195/6/13 byt č. 6 obytného domu č. 545 Obec Chotín
166.82 €
234/2013 odpredaj parcely č. 414/17 vo výmere 165m2 Obec Chotín
306.90 €
194/6/13 byt č. 6 obytného domu č. 544 Obec Chotín
160.18 €
195/5/13 byt č. 5 bytového domu č. 545 Obec Chotín
170.14 €
194/2/13 byt č. 2 obytného domu č. 544 Obec Chotín
174.57 €
192/6/13-1 byt č. 6 obytného domu 542 Obec Chotín
151.10 €
195/5/13 byt č. 5 obytného domu č. 545 Obec Chotín
170.14 €
195/4/13 byt č. 4 obytného domu č. 545 Obec Chotín
174.57 €
195/3/13 byt č. 3 obytného domu č. 545 Obec Chotín
174.57 €
195/2/13 byt č. 2 bytového domu č.545 Obec Chotín
171.25 €
195/1/13 byt č. 1 bytového domu č. 545 Obec Chotín
181.21 €
192/6/13 byt č. 6 bytového domu č. 544 Obec Chotín
163.50 €
194/5/13 byt č. 5 obytného domu č. 544 Obec Chotín
163.50 €
194/4/13 byt č. 4 obytného domu č. 544 Obec Chotín
171.25 €
194/3/13 by č. 3 bytového domu č. 544 Obec Chotín
174.57 €
192/6/13 byt č. 6 k obytnému domu č. 542 Obec Chotín
147.78 €
192/5/13 byt č. 5 bytového domu 542 Obec Chotín
147.78 €
192/4/13 byt č. 4 obytného domu č. 542 Obec Chotín
162.52 €
192/2/13 byt č. 2 bytového domu č. 542 Obec Chotín
155.88 €
192/1/13 byt č.1 obytného domu č. 542 Obec Chotín
162.52 €
193/6/13 byt č.6 bytového domu č. 543 Obec Chotín
147.78 €
193/5/13 byt č. 5 bytového domu č. 543 Obec Chotín
154.52 €
193/4/13 byt č. 4 bytového domu č. 543 Obec Chotín
159.20 €
193/3/13 byt č. 3 bytového domu č. 543 Obec Chotín
159.20 €
193/2/13 byt č. 2 bytového domu 543 Obec Chotín
155.88 €
195/6/13 byt č. 6 obytného domu č. 545 Obec Chotín
166.82 €