Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Chotín

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Bakulár Zoltán, Ing. Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná - člen
Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - člen
Obecné zastupiteľstvo - člen
Csintalan Csaba Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva - člen
Obecné zastupiteľstvo - člen
Csintalan István Obecné zastupiteľstvo - člen
Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - člen
Csintalanová Helena Chotín - Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov, vydávanie osvedčení SHR, vydávanie súpisných čísiel, osvedčovanie listín a podpisov
Chotín - Spracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb
Chotín - Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva
Chotín - Vybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku
Chotín - Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva

Telefón: 00421357886090

E-mail: helena.csintalanova@chotin.sk

Edit Sméja, Ing. Chotín - Vydávanie rybárskych lístkov a potvrdení, osvedčovanie listín a podpisov, mzdové účtovníctvo, vyhlásenie v obecnom rozhlase, ochrana ŽP-výrub drevín, fakturácia

Telefón: 00421357886091

E-mail: edit.smeja@chotin.sk

Hencz Mikulás Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná - člen
Komisia ochrany verejného záujmu a na prešetrenie sťažností - člen
Obecné zastupiteľstvo - člen
Henczová Sylvia Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia - člen
Jágerská Alžbeta, Ing. Chotín - obecný kontrolór
Kotiers Roman Komisia finančná, výstavby, majetkoprávna a investičná - člen
Magyari František, Ing. Chotín - Starosta

Telefón: 00421905236729

E-mail: starosta@chotin.sk

Stránka