Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.09.2023

 

Starosta Obce Chotín

                     ____________________________________________________

 

 

 

Pozvánka

Vážený pán poslanec !

 

           

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

8.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chotín,

ktoré sa uskutoční dňa   25. septembra 2023 ( pondelok) o 18,00 hod.

v budove Obecného úradu v Chotíne v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

 

Program zasadnutia:                                                                                                                         

  1. Otvorenie.  
  2. Schválenie programu.
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  4. Kontrola uznesení.
  5. Vyradenie a preradenie majetku obce
  6. Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu.
  7. Rôzne.
  8. Záver.

 

 

    

V Chotíne,  20.09.2023.                                Ing. František Magyari v.r.

                                                                                              Starosta obce

 

 

 

 

Vyvesené: 22. 9. 2023

Dátum zvesenia: 8. 10. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť