Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Štatút Obecného múzea a Lilla Galérie Chotín (203.88 kb) Stiahnuté: 382x | 15.11.2017

Organizačná štruktúra (337.63 kb) Stiahnuté: 414x | 15.11.2017

Súhlas so spracovaním osobných údajov (11.6 kb) Stiahnuté: 264x | 15.11.2017

Pracovná ponuka (616.21 kb) Stiahnuté: 425x | 15.11.2017

Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom nebytových priestorov škôl a školských zaradení vo vlastníctve obce Chotín (51.03 kb) Stiahnuté: 325x | 15.11.2017

RIÚS 2014-2020 (1284.94 kb) Stiahnuté: 398x | 15.11.2017

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 12/2015 (752.66 kb) Stiahnuté: 406x | 15.11.2017

Chotínske piesky info SK (2465.43 kb) Stiahnuté: 1,372x | 15.11.2017

Chotínske piesky info HU (2449.26 kb) Stiahnuté: 1,062x | 15.11.2017

Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015008367-14 zo dňa 12.08.2015 Svät (4908.14 kb) Stiahnuté: 587x | 15.11.2017

Zámer prenájmu budovy Ondrej Gábor (192.55 kb) Stiahnuté: 259x | 15.11.2017

VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chotín na rok 2016 a ďalšie roky. (451.54 kb) Stiahnuté: 293x | 15.11.2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roke 2016-2022 - Gazdasági és Szociális tervezet 2016-2022 Fejlesztési program (3542.64 kb) Stiahnuté: 430x | 15.11.2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - predaj parciel KNC č. 3815 /498,499 (531.42 kb) Stiahnuté: 459x | 15.11.2017

Súhlas so spracovaním osobných údajov (246.14 kb) Stiahnuté: 280x | 15.11.2017

Návrh Kúpnej zmluvy (204.67 kb) Stiahnuté: 445x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce pre Adrián Tóth, Chotín 75.pdf (271.7 kb) Stiahnuté: 264x | 15.11.2017

Zámer predaja a zámeny majetku obce (337.4 kb) Stiahnuté: 293x | 15.11.2017

Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivost (679.53 kb Stiahnuté: 412x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce (272.8 kb) Stiahnuté: 264x | 15.11.2017

Stránka