Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Žiadosť o stavebné povolenie - CHEM-INIO, spol. s.r.o. Chotín (805.63 kb) Stiahnuté: 547x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce (272.43 kb) Stiahnuté: 271x | 15.11.2017

Informácia pre voliča (120.69 kb) Stiahnuté: 335x | 15.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (969.97 kb) Stiahnuté: 458x | 15.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (279.47 kb) Stiahnuté: 287x | 15.11.2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosp.rávnych krajov (187.79 kb) Stiahnuté: 262x | 15.11.2017

Finančné dokumenty

Plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2017-obec,zš Stiahnuté: 338x | 06.06.2018

Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-obec Stiahnuté: 285x | 06.06.2018

Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-škola Stiahnuté: 269x | 06.06.2018

Záverečný účet obce za rok 2017 - návr Stiahnuté: 296x | 14.06.2018

Rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 274x | 01.06.2018

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 263x | 01.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 348x | 01.06.2018

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 (2987.87 kb) Stiahnuté: 527x | 15.01.2018

Záverečný účet (743.11 kb) Stiahnuté: 424x | 14.06.2018

Návrh rozpočtu 2014-2016 (2669.77 kb) Stiahnuté: 271x | 15.11.2017

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a školsk Stiahnuté: 332x | 15.01.2018

VZN č. 2/2014 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (400.87 kb) Stiahnuté: 268x | 15.11.2017

VZN č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chotín (77.68 kb) Stiahnuté: 272x | 15.11.2017

VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN (208.76 kb) Stiahnuté: 268x | 15.11.2017

Stránka