Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2000

1/2000 VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia (869.71 kb) Stiahnuté: 478x | 21.11.2017

Rok 2008

2/2008 VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu) o vyhlásení záväzných častí územného plánu (32.12 kb) Stiahnuté: 445x | 21.11.2017

9/2008 VZN o podmienkach držania psov na území (41.15 kb) Stiahnuté: 456x | 21.11.2017

Rok 2011

2/2011 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu (45.82 kb) Stiahnuté: 474x | 21.11.2017

Rok 2012

1/2012 VZN o zneškodňovaní žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (40.15 kb) Stiahnuté: 483x | 21.11.2017

Rok 2013

3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (126.73 kb) Stiahnuté: 455x | 21.11.2017

Rok 2014

2/2014 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chotín (400.87 kb) Stiahnuté: 588x | 21.11.2017

Rok 2015

1/2015 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN (208.76 kb) Stiahnuté: 529x | 21.11.2017

2/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chotín (77.68 kb) Stiahnuté: 458x | 21.11.2017

3/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN a jeho Prílohy č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci CHOTÍN (53.9 kb) Stiahnuté: 427x | 21.11.2017

4/2015 VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom Centre na území obce Chotín (532.44 kb) Stiahnuté: 450x | 21.11.2017

5/2015 VZN, o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Chotín (510.57 kb) Stiahnuté: 434x | 21.11.2017

Rok 2016

1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotín (710.88 kb) Stiahnuté: 634x | 21.11.2017

3/2016 , ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (opatrovateľská služba).pdf (278.7 kb) Stiahnuté: 428x | 21.11.2017

Rok 2017

1/2017 VZN o podmienkach dotácií z prostriedkov obce Chotín (911.53 kb) Stiahnuté: 515x | 21.11.2017

2 /2017 VZN o určení miesta a čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec Chotín (291.07 kb) Stiahnuté: 456x | 21.11.2017

3/2017 VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Chotín (315.97 kb) Stiahnuté: 559x | 21.11.2017

Rok 2018

2/2018 VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chotín. Stiahnuté: 417x | 10.01.2019

1/2018 VZN o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariaden Stiahnuté: 503x | 10.01.2019

Rok 2019

VZN č. 4 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 344x | 21.12.2020

Stránka