Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Chotín

                             

                     ____________________________________________________

 

                               Pozvánka

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený hosť !

 

           

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

 1. (ustanovujúce)  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chotín,

ktoré sa uskutoční dňa  23. novembra 2022 (streda) o 18,00 hod. v budove Obecného úradu v Chotíne v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

 

Program zasadnutia:                                                                                                                 

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie    zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
 3. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi a poslancom zvoleného zastupiteľstva.
 4.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií.
 5.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.      
 6.   Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Poverenie poslanca  zvolaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 8. Poverenie zástupcu starostu podľa § 13b, ods. 1. zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.
 9.   Určenie sobášiacich.
 10. Návrh na určenie platu starostu.
 11. Návrh na zriadenie odborných  komisií, voľba ich predsedov a členov.
 12. Návrh na ponechanie prístupu do systému IS DCOM.
 13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky.
 14. Diskusia
 15. Záver.

 

 

 

V Chotíne,  19.11.2022.                               Ing. František Magyari

                                                                                              Starosta obce

 

 

Vyvesené: 19. 11. 2022

Dátum zvesenia: 5. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť