Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.01.2022

Starosta Obce Chotín

                     ____________________________________________________

 

 

 

Pozvánka

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec !

 

           

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

29.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chotín,

ktoré sa uskutoční dňa   24.januára 2022 ( pondelok) o 18,00 hod. v budove Obecného

úradu v Chotíne v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia:                                                                                                                 

 1. Otvorenie.  
 2. Schválenie programu.
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 4. Kontrola uznesení.
 5. Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu.
 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023.
 7. Viacročný rozpočet na roky 2021-2022-2023.
 8. Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy , dieťa a žiaka školského zariadenia.
 9. Návrh zmluvy so Súkromnou základnou školou Sylvie Czafrangóovej – Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola so sídlom 946 31  Chotín, Školská č. 332 .
 10. Správa nezávislého audítora.
 11. Záver.

 

 

    

V Chotíne,  20.01.2022.                          Ing. František Magyari v.r.

                                                                                              Starosta obce

 

 

 

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť