Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.06.2022

Pozvánka

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec !

 

           

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších predpisov

 

zvolávam

33.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chotín,

ktoré sa uskutoční dňa   27. júna 2022 ( pondelok) o 18,00 hod. v budove Obecného

úradu v Chotíne v kultúrnej miestnosti obecného úradu.

Program zasadnutia:                                                                                                                 

  1. Otvorenie.  
  2. Schválenie programu.
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  4. Kontrola uznesení.
  5. Zmeny a doplnky územného plánu č. 3/2022 – návrh.
  6. Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov.
  7. Doručené žiadosti a podania obecnému zastupiteľstvu.
  8. Rôzne.
  9. Záver.

 

 

    

V Chotíne,  22.06..2022.                         Ing. František Magyari v.r.

                                                                                              Starosta obce

 

 

 

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť