Navigácia

Obsah

Späť

Správa o hodnotení a návrh Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja

Oznámenie

o zaslaní  správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja

 

 

 

Obec Chotín, 946 31 Chotín 486 ako dotknutá obec strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ Vás týmto informuje, že oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1 a informácia  o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na úradnej tabuli obce.

 

Vyvesené: 20. 1. 2022

Dátum zvesenia: 5. 2. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť