Navigácia

Obsah

Späť

Zámer na prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Chotín

946 31 Chotín 486

_____________________________

 

 

Oznámenie

zámeru na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Chotín,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Obec Chotín uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 530/2022 zo dňa 06.06.2022, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer na prenájom nebytových priestorov  vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

  1. Predmetom prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prenájom nebytových priestorov, miestnosti č.1,      v budove OcÚ   na adrese Chotín č. 141, vedenej na LV č. 989 v k.ú. Chotín,  ako dom so súp. č.141, na parcele .č. 528/1,  vo vlastníctve Obce Chotín v podiele 1/1 k celku.
  2. Zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 530/2022 zo dňa 06.06.2022, pre zriadenie a činnosť darts klubu v obci Chotín a nakoľko  prenajaté priestory v súčasnosti nie sú využívané, sú prebytočným majetkom obce, ktorý majetok obec, ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby, trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh, a nájomca prenajaté nebytové priestory opraví a bude udržiavať na vlastné náklady.
  3. Bližšie informácie poskytne na požiadanie Obecný úrad v Chotíne na adrese 946 31 Chotín 486, alebo na telefónnom čísle 035 788 60 90,91,92.

 

 

                                                                                 

                                                                                      Ing. František Magyari v.r.

                                                                                               starosta obce

 

V Chotíne dňa 09.06.2022.

 

 

 

 

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť