Navigácia

Obsah

Späť

Zámer na prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Chotín

946 31  Chotín  486

___________________________________________

 

Oznámenie

zámeru na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Obce Chotín

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Chotín uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 453/2021 zo dňa 06.12.2021, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila a zámer obce na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

  1. Predmetom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú:
    1. časť parcely registra „C“ p.č. 5291/1 vedenej na LV č.3748 v k.ú. Chotín, novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 5291/7 o výmere 303 m2, zastavaná plocha, podľa návrhu geometrického plánu zhotoviteľa Ing. István Győpös, IČO 5984829, 946 34 Bátorove Kosihy 607,  číslo 5984829-158/2021  zo dňa 03.12.2021, overeného pod číslom G1-1395/2021 dňa 11.01.2022.      
    2. stavba so súp.č. 886 (vrátnica, soc.budova) na parcele č. 5329, vedená  na LV č. 989 v k.ú. Chotín,

 

  1. Spôsob prevodu vlastníctva a zámer na prevod vlastníctva nehnuteľností zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 453/2021 zo dňa 06.12.2021, nakoľko obec získa do vlastníctva pozemok vhodný pre vybudovanie odvodňovacieho kanálu na odvodnenie miestnej komunikácie v obci, a zamenený nehnuteľný majetok obce, obec ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby,  trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh
  2. Bližšie informácie poskytne na požiadanie Obecný úrad v Chotíne na adrese 946 31 Chotín 486, alebo na telefónnom čísle 035  778 62 01, 035 788 60 90,91,92.

 

V Chotíne dňa 14.01.2022.

 

 

                                                                                                               Ing. František Magyari

                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie

k návrhu na schválenie zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Chotín z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne

 

  • konštatuje, že

uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo xx/2021 zo dňa xx.xx.2021 bol schválený zámer na prevod vlastníctva nehnuteľnosti vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších, zámenou nehnuteľností:

časti parcely registra „C“ p.č. 5291/1 vedenej na LV č.3748 v k.ú. Chotín, novovytvorenej parcely registra „C“ p.č. 5291/7 o výmere 303 m2, zastavaná plocha, podľa návrhu geometrického plánu zhotoviteľa Ing. István Győpös, IČO 5984829, 946

Vyvesené: 14. 1. 2022

Dátum zvesenia: 30. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť