Navigácia

Obsah

Späť

Zámer na prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Chotín

946 31  Chotín  486

___________________________________________

 

Oznámenie

zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Chotín

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Chotín uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer obce na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

1.

Uznesením č. 537/2022 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok obce:

  • novovytvorená  parcela registra „C“ p.č.5416/49 o výmere 595 m2, záhrada, vytvorená geometrickým plánom č. 44250207-8/2022 zo dňa 26.04.2022, overeným pod číslom G1-410/2022 dňa 05.05.2022, vyhotoviteľa Geo-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ p.č.5416/6 o výmere 1 1184 m2, orná pôda,  vedenej  na LV č. 3748 vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,

Uznesením č. 538/2022 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok obce:

  • novovytvorená  parcela registra „C“ p.č.5416/52 o výmere 997 m2, záhrada, vytvorená geometrickým plánom č. 44250207-8/2022 zo dňa 26.04.2022, overeným pod číslom G1-410/2022 dňa 05.05.2022, vyhotoviteľa Geo-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ p.č.5416/6 o výmere 1 1184 m2, orná pôda,  vedenej  na LV č. 3748 vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,

Uznesením č. 539/2022 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok obce:

  • novovytvorená  parcela registra „C“ p.č.5416/50 o výmere 805 m2, záhrada, vytvorená geometrickým plánom č. 44250207-8/2022 zo dňa 26.04.2022, overeným pod číslom G1-410/2022 dňa 05.05.2022, vyhotoviteľa Geo-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ p.č.5416/6 o výmere 1 1184 m2, orná pôda,  vedenej  na LV č. 3748 vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,

Uznesením č. 540/2022 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok obce:

  • novovytvorená  parcela registra „C“ p.č.5416/48 o výmere 654 m2, záhrada, vytvorená geometrickým plánom č. 44250207-8/2022 zo dňa 26.04.2022, overeným pod číslom G1-410/2022 dňa 05.05.2022, vyhotoviteľa Geo-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ p.č.5416/6 o výmere 1 1184 m2, orná pôda,  vedenej  na LV č. 3748 vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,

Uznesením č. 541/2022 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok obce:

  • novovytvorená  parcela registra „C“ p.č.5416/63 o výmere 619 m2, záhrada, vytvorená geometrickým plánom č. 44250207-8/2022 zo dňa 26.04.2022, overeným pod číslom G1-410/2022 dňa 05.05.2022, vyhotoviteľa Geo-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ p.č.5416/3 o výmere 32536 m2, orná pôda,  vedenej  na LV č. 3748 vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,

Uznesením č. 542/2022 predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa  nehnuteľný majetok obce:

  • novovytvorená  parcela registra „C“ p.č.5416/67 o výmere 736 m2, záhrada, vytvorená geometrickým plánom č. 44250207-8/2022 zo dňa 26.04.2022, overeným pod číslom G1-410/2022 dňa 05.05.2022, vyhotoviteľa Geo-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, vytvorenej z pôvodnej parcely registra „C“ p.č.5416/3 o výmere 32536 m2, orná pôda,  vedenej  na LV č. 3748 vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku,

 

  1. Zámer na predaj a spôsob predaja nehnuteľného majetku obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Chotíne dňa 06.06.2022, v súlade s § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na základe skutočnosti, že odkúpením stavebného pozemku za účelom výstavby rodinného domu za uvedených podmienok sa vytvoria podmienky pre realizáciu výstavby rodinného domu na predávanom pozemku a vytvoria sa podmienky na bývanie a stabilizáciu vlastníka rodinného domu v obci.
  2. Bližšie informácie poskytne na požiadanie Obecný úrad v Chotíne na adrese 946 31 Chotín 486, alebo na telefónnom čísle 035 788 60 90,91,92.

 

 

V Chotíne dňa 09.06.2022

 

 

                                                                                         Ing. František Magyari v.r.

                                                                                                  starosta obce

 

 

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť