Navigácia

Obsah

Späť

Zámer na prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Chotín

946 31  Chotín  486

___________________________________________

 

Oznámenie

zámeru na predaj nehnuteľného majetku Obce Chotín

 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Chotín uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 531/2022 zo dňa 06.06.2022, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer obce na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

  1. Predmetom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa je nehnuteľný majetok obce:

novovytvorené parcely registra „C“

  • p.č.3424/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 15 m2,
  • p.č. 3424/3, záhrada, o výmere 19 m2,
  • p.č.3424/4, záhrada, o výmere 20 m2,
  • p.č.3424/5, záhrada, o výmere 46 m2,

vytvorené geometrickým plánom č.44250207-197/2021 zo dňa 30.06.2021, overeným pod číslom 668/21 dňa 21.07.2021, vyhotoviteľa GEO-pont s.r.o., IČO 44250207, sídlo 945 01 Komárno, Jókaiho 21, z pôvodnej parcely registra „E“ p.č.3421/1, o výmere 947 m2,  ostatná plocha, vedenej  na LV č. 989, vo vlastníctve Obce Chotín, v podiele 1/1 k celku.

 

  1. Spôsob prevodu vlastníctva a zámer na predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Chotíne, uznesením číslo 531/2022 zo dňa 06.06.2022, za účelom majetkoprávneho usporiadania podľa skutočného stavu užívania kupovanej nehnuteľnosti kupujúcimi manželmi spoločne s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcej manželky, vedenými na LV č. 307 v  k.ú. Chotín, a za účelom zarovnania hranice pozemkov, ktorý majetok, obec ani obcou založené alebo zriadené právnické osoby  trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh.
  2. Bližšie informácie poskytne na požiadanie Obecný úrad v Chotíne na adrese 946 31 Chotín 486, alebo na telefónnom čísle 035  778 62 01, 035 788 60 90,91,92.

 

 

V Chotíne dňa 09.06.2022.

 

 

                                                                             Ing. František Magyari v.r.

                                                                                       starosta obce

 

 

 

Vyvesené: 9. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť