Navigácia

Obsah

Kontakt

Toto webové sídlo www.chotin.sk spravuje Obec Chotín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obec Chotín 
Obecný úrad   486
946 31 Chotín

E – mail: ocu.chotin@pnet.sk

 

Ing. FRANTIŠEK MAGYARI
starosta obce

Tel.: +421 905 236 729
E-mail: starosta@chotin.sk
 
 
RANCSÓ Róbert
zástupca starostu
Tel.: +421 918 578 586
 
 
HELENA CSINTALANOVÁ  
Tel.: +421 35 788 60 90
E-mail: helena.csintalanova@chotin.sk
 
 • Vybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku
 • ( Územné a stavebné konanie - vybavuje Spoločný stavebný úrad so sídlom v Komárne, podateľňa dokladov je na obecnom úrade v Chotíne )
 • Vybavovanie odborných agend v oblasti životného prostredia
 • Spracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb
 • Vydávanie osvedčení SHR
 • Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov
 • Vydávanie súpisných čísiel
 • Osvedčovanie listín a podpisov
 • Matrika
 • Pokladňa
 • Evidencia obyvateľstva
 
 

Ing. SANDRA TANKA
Tel.: +421 35 788 60 91
E-mail: sandra.tanka@chotin.sk 

 • Vydávanie rybárskych lístkov a potvrdení
 • Osvedčovanie listín a podpisov
 • Personalistika
 • Mzdové účtovníctvo
 • Príjem relácií do miestneho rozhlasu
 • Fakturácia
 • Civilná ochrana
 • Správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • Vydávanie rozhodnutí - výrub drevín
 
 
Bc. HELENA TANKA 
Tel: +421911 380 003                             
E-mail: helena.tanka@chotin.sk
 
 • Sociálna agenda
 • Správa miestnych daní
 • Referát pre rozvoj, projekty a verejné obstarávanie
 • Menšie obecné služby
 • Strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením
 • Evidencia platieb za nájomné byty
 • Referát kultúry a kultúrno-výchovných činností
 • Podateľňa
 • Osvedčovanie listín a podpisov
 

 

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok
    8:00-12:00
13:00-16:00
Utorok
    8:00-12:00
13:00-16:00
Streda
    8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok
Nestránkový deň
 
Piatok
    8:00-12:00