Navigácia

Obsah

Általános érvényű rendeletek

2000

1/2000 VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia (869.71 kb) Stiahnuté: 445x | 21.11.2017

2008

2/2008 VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu) o vyhlásení záväzných častí územného plánu (32.12 kb) Stiahnuté: 410x | 21.11.2017

9/2008 VZN o podmienkach držania psov na území (41.15 kb) Stiahnuté: 418x | 21.11.2017

2011

2/2011 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu (45.82 kb) Stiahnuté: 438x | 21.11.2017

2012

1/2012 VZN o zneškodňovaní žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (40.15 kb) Stiahnuté: 445x | 21.11.2017

2013

3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (126.73 kb) Stiahnuté: 423x | 21.11.2017

2014

2/2014 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chotín (400.87 kb) Stiahnuté: 557x | 21.11.2017

2015

1/2015 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN (208.76 kb) Stiahnuté: 490x | 21.11.2017

2/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chotín (77.68 kb) Stiahnuté: 425x | 21.11.2017

3/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN a jeho Prílohy č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci CHOTÍN (53.9 kb) Stiahnuté: 395x | 21.11.2017

4/2015 VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom Centre na území obce Chotín (532.44 kb) Stiahnuté: 417x | 21.11.2017

5/2015 VZN, o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Chotín (510.57 kb) Stiahnuté: 401x | 21.11.2017

2016

1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotín (710.88 kb) Stiahnuté: 589x | 21.11.2017

3/2016 , ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (opatrovateľská služba).pdf (278.7 kb) Stiahnuté: 398x | 21.11.2017

2017

1/2017 VZN o podmienkach dotácií z prostriedkov obce Chotín (911.53 kb) Stiahnuté: 476x | 21.11.2017

2 /2017 VZN o určení miesta a čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec Chotín (291.07 kb) Stiahnuté: 416x | 21.11.2017

3/2017 VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Chotín (315.97 kb) Stiahnuté: 518x | 21.11.2017

Stránka

  • 1