Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2017

1/2017 VZN o podmienkach dotácií z prostriedkov obce Chotín (911.53 kb) Letöltve: 104x | 21.11.2017

2 /2017 VZN o určení miesta a čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec Chotín (291.07 kb) Letöltve: 74x | 21.11.2017

3/2017 VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Chotín (315.97 kb) Letöltve: 103x | 21.11.2017

2016

1/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotín (710.88 kb) Letöltve: 95x | 21.11.2017

2/2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chotín na rok 2017 (525.78 kb) Letöltve: 76x | 21.11.2017

3/2016 , ktorým sa mení VZN č. 3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (opatrovateľská služba).pdf (278.7 kb) Letöltve: 76x | 21.11.2017

2015

1/2015 VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN (208.76 kb) Letöltve: 68x | 21.11.2017

2/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chotín (77.68 kb) Letöltve: 66x | 21.11.2017

3/2015 VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN a jeho Prílohy č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených v obci CHOTÍN (53.9 kb) Letöltve: 65x | 21.11.2017

4/2015 VZN o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom Centre na území obce Chotín (532.44 kb) Letöltve: 88x | 21.11.2017

5/2015 VZN, o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Chotín (510.57 kb) Letöltve: 64x | 21.11.2017

6/2015 o Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Chotín (572.65 kb) Letöltve: 77x | 21.11.2017

2014

1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení (54.23 kb) Letöltve: 68x | 21.11.2017

2/2014 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chotín (400.87 kb) Letöltve: 76x | 21.11.2017

2013

3/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (126.73 kb) Letöltve: 69x | 21.11.2017

2012

1/2012 VZN o zneškodňovaní žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd (40.15 kb) Letöltve: 69x | 21.11.2017

2011

2/2011 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu (45.82 kb) Letöltve: 74x | 21.11.2017

2008

2/2008 VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu) o vyhlásení záväzných častí územného plánu (32.12 kb) Letöltve: 67x | 21.11.2017

9/2008 VZN o podmienkach držania psov na území (41.15 kb) Letöltve: 66x | 21.11.2017

2000

1/2000 VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia (869.71 kb) Letöltve: 69x | 21.11.2017

Stránka

  • 1