Navigácia

Obsah

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky materskej školy

Obec Chotín

946 31 Chotín 486

_________________________________________________

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a § 5  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky materskej školy:

Materská  škola s vyučovacím jazykom maďarským, 946 31 Chotín č. 225

  

Kvalifikačné predpoklady :

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej päť rokov  pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie prvej atestácie podľa § 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť podľa §16 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
 • komunikačné, riadiace a  organizačné schopnosti
 • aktívna znalosť práce s PC

 

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer

 

Mzdové ohodnotenie:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný termín nástupu:

 • 16.augusta 2021

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania s osobnými údajmi uchádzača,  v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt,
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • overené kópie dokladov absolvovaní 1. atestácie
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 

Termín odovzdania prihlášky:

      Prihlášku do výberového konania spolu s dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 30. júna 2021 v zalepenej obálke     

      s označením „Výberové konanie – riaditeľa/riaditeľku MŠ  - NEOTVÁRAŤ! “ osobne alebo poštou na adresu

     Obec Chotín, Obecný úrad v Chotíne, 946 31 Chotín č. 486.

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie.

 

V Chotíne 09.06.2021

 

                                                                                                               Ing. František Magyari

                                                                                                                         starosta obce

 

Sčítanie                                           Címke "Népszámlálás 2021" | Bumm.sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021                                     

Oznamujeme občanom, že elektronické sčítanie obyvateľov sa  konalo od 15. februára 2021 do 30. marca 2021. Ak sa obyvateľ nevedel sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania. Na obecnom úrade bude zriadené v termíne medzi 1. aprílom 2021 a 31. októbrom 2021kontaktné miesto so stacionárnym asistentom sčítania. Na území obce bude tiež pôsobiť mobilný asistent sčítania, ktorý navštívi obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada ( napr. z dôvodu imobility) tým, že zavolá na obec. V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa doma a sčíta ho. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1.januára 2021. Sčítanie je povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

V obci sa do elektronického sčítania zapojilo 88,69 % obyvateľov.

Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Veríme, že sčítanie napriek aktuálnej nepriaznivej pandemickej situácii prebehne hladko a bez problémov.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke https://www.scitanie.sk/

Informatívne video : https://vimeo.com/471290558

Informatívne video: https://youtu.be/LGHJz-e4FDA

Najčastejšie otázky : https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Leták 

Plagát 

 

 

Oznámenie o realizácii projektu - Wifi pre TEBA v obci Chotín

obrázok

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre TEBA v obci Chotín

ITMS2014+: 311071V363

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Chotín

Miesto realizácie: Obec Chotín (okres Nové Zámky)

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 300,00 EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Chotín širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad, Chotín 486, 946 31 Chotín - 1 externý a 2 interné prístupové body

2. Okolie materskej škôlky - verejné prístupné miesto, Chotín č. 225, 946 31 Chotín - 2 externý prístupové body

3. Futbalové ihrisko, Športová 385, 946 31 Chotín- 2 externý prístupové body

4. Základná škola okolie - verejné prístupné miesto, Školská 332 946 31 Chotín- 1 externý prístupový bod

5. Okolie požiarnej stanice, číslo parcely 3356/5, Chotín -   1 externý prístupový bod

6. Park pri obecnom úrade Chotín, číslo parcely 3815/65, Chotín -   1 externý prístupový bod

Aktuálny stav realizácie projektu: Prebieha kontrola verejného obstarávania na riadiacom orgáne.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Výzvy na predkladanie ponúk v zmysle § 117 ZVO

Výzva na predkladanie ponúk: " "

 

 

 

 

 

 

Základné info 

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Komárno
Región Podunajský
Počet obyvateľov
  1390
Rozloha
  2042 ha
Prvá písomná zmienka
  v roku 1138

 

Obec Chotín

Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej roviny, približne 11 km severovýchodne od Komárna a 12 km južne od Hurbanova.

Chotár obce leží v Podunajskej nížine v nadmorskej výške 109 - 121 m. Chotínske piesky sú od roku 1953 štátnou prírodnou rezerváciou. Hodnotnými prírodnými územiami v chotári obce sú Chotínsky starý cintorín, Chotínske piesky - západ a Dlhá mokraď. Význanmné je tunajšie vinohradníctvo na južných svahoch pahorokov severne od obce. Dorába sa tu víno výbornej kvality.

Chotín

Wifi pre TEBA v obci Chotín

Opatrovateľská služba

 1. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
  1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu                          :           Opatrovateľská služba v obci Chotín

Kód projektu v ITMS2014+      :           312041R739

Miesto realizácie projektu          :           Chotín

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)

:           ..............................................

Užívateľ (ak je táto informácia relevantná)

         Výzva - kód Výzvy                   :           Podpora opatrovateľskej služby -

                                                                       OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

         Použitý systém financovania     :           kombinácia systému zálohových platieb a systému

                                                                       refundácie

 (ďalej len „Projekt“).

 1. Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:                    Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:       Európsky sociálny fond

Prioritná os:                               4. Sociálne začlenenie

Investičná priorita:                     4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

 

Špecifický cieľ:                         4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Schéma pomoci:                        Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ - 1/2018)  

na dosiahnutie cieľa Projektu:    naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, spôsobu  a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

 

 

 

Obnova obecného úradu Úrad vlády SR

KultminorNitriansky samosprávny kraj

Bethlen Gábor Alap