Navigácia

Obsah

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

 

Obec Chotín

946 31 Chotín, č. 486 

IČO: 00 306 461

vyhlasuje

na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Chotíne č. 263/2020 zo dňa 31.08.2020 obchodnú verejnú súťaž na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa:

 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/2 orná pôda o výmere 20 241 m2,
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/4 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 424 m2,
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/5 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 9 819 m2,
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/13 orná pôda o výmere 27 834 m2,

za vyvolávaciu cenu vo výške 344 000,00 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, stanovená znaleckým posudkom.

Termín a lehota na predkladanie ponúk:

v pracovných dňoch do 30.09.2020 do 12,00 hod., alebo zaslaný do 30.09.2020 na adresu Obecného úradu v Chotíne s uvedeným označením na obálke „NEOTVÁRAŤ".

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, súťažné podmienky a podklady je možné získať:

 • na Obecnom úrade v Chotíne a
 • na internetovej stránke obce: www.chotin.sk

Obec Chotín na uvedenej adrese poskytne účastníkom vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.

 

V Chotíne dňa 04.09.2020

 

 

 

Ing. František Magyari

                                starosta obce

 

 

 

 

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 263/2020

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa

 

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

Identifikácia vyhlasovateľa:

Názov:      Obec Chotín

Sídlo:         946 31 Chotín, č. 486 

IČO:          00 306 461  

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž

na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa - „parc. reg. „C“ č. 4437/2, 4437/4, 4437/5 a 4437/13“ 

 

 

 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v obci Chotín:
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/2 orná pôda o výmere 20 241 m2,
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/4 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1 424 m2,
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/5 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 9 819 m2,
 • pozemku parc. reg. „C“ č. 4437/13 orná pôda o výmere 27 834 m2.
 1. Minimálna kúpna cena nehnuteľností

344 000,00 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, stanovená znaleckým posudkom č. 184/2020, vypracovaným znalcom Ing. Tiborom Szabóm, evidenčné číslo: 913292.

 1. OVS sa podaním súťažného návrhu  môžu zúčastniť:
 • slovenské právnické osoby,
 • slovenské právnické osoby so zahraničnou majetkovou účasťou,
 • zahraničné právnické osoby oprávnené podnikať v SR,
 • fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť,
 • ostatné plnoleté fyzické osoby.
 1. Predložený súťažný návrh musí byť vypracovaný a predložený v slovenskom jazyku a musí okrem iného obsahovať najmä:
  1. Identifikačné údaje účastníka súťaže:
 • ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresa sídla, identifikačné číslo (IČO), označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,  označenie kontaktnej osoby,  číslo telefónu, e-mail,
 • ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa: obchodné meno,  adresu miesta podnikania, číslo registra, identifikačné číslo (IČO), označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, označenie kontaktnej osoby, číslo telefónu, e-mail,
 • ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo ak má, označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, číslo telefónu, e-mail,
 1. predmet obchodnej verejnej súťaže,
 2. návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosti,
 3. vyhlásenie účastníka OVS o tom, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže  uvedenými v tomto oznámení,
 4. vyhlásenie účastníka OVS, že pozná stav (najmä skutočný a právny)  predmetu OVS,
 5. vyhlásenie účastníka OVS (len fyzická osoba) o súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 6. záväzok účastníka OVS uhradiť predávajúcemu náklady spojené s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 7. účastník predloží:
 • zámer spôsobu využitia predmetu OVS, s ohľadom na funkčné využitie podľa platného ÚPN s termínom ukončenia stavebných prác do dvoch rokov od podpísania kúpnej zmluvy.
 1. Účastníci OVS sú povinní predložiť čestné prehlásenie s overeným podpisom o tom, že nemajú záväzky voči obci Chotín, príslušnému daňovému úradu, nie sú v likvidácii, v konkurze ani v kríze, nie je vedené voči nim žiadne exekučné konanie.
 2. Účastník OVS je povinný pred podaním súťažného návrhu zložiť finančnú zábezpeku vo 20 % z vyvolávacej ceny prevodom na číslo účtu vyhlasovateľa súťaže vedeného vo VUB, a.s., Pobočka Komárno, Číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 2192 9142. O tomto prevode predloží spolu so súťažným návrhom doklad o úhrade z banky - originál. Zložením finančnej zábezpeky sa rozumie deň jej pripísania na účet vyhlasovateľa.
 3. Víťazovi OVS, s ktorým bude uzavretá kúpna zmluva, bude výška zloženej zábezpeky v plnej výške započítaná do kúpnej ceny.
 4. V prípade, ak po ukončení súťaže nebude uzavretá kúpna zmluva s vybratým účastníkom súťaže z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané súťažné podmienky, alebo z iných dôvodov na strane navrhovateľa, ktoré spôsobili neuzavretie kúpnej zmluvy, zložená zábezpeka v celej výške prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty.
 5. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
 6. Každý účastník OVS môže podať iba jeden návrh na uzatvorenie zmluvy. Návrh podaný neskôr tým istým účastníkom súťaže ruší jeho predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.
 7. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté.
 8. Súťažný návrh kúpnej zmluvy predkladá účastník OVS. Podpísaný návrh zmluvy je potrebné predložiť spolu s ponukou do obchodnej verejnej súťaže vo dvoch vyhotoveniach.
 9. Osobitné podmienky súťaže:

Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže, že:

 1. zostávajúca časť kúpnej ceny bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia podpísanej kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Vybratý účastník dostane 1 rovnopis kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 15 pracovných dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností; kúpna zmluva nadobúda účinnosť až zaplatením celej kúpnej ceny;
 2. v prípade, ak víťaz súťaže neuhradí v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podpísanej  kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami celú kúpnu cenu, má sa za to, že obe zmluvné strany od zmluvy odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje,
 3. kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje vybudovať na predmete kúpy podľa bodu 4 písm. h) zámer spôsobu využitia predmetu OVS a to v rozsahu projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu pre územné a stavebné konanie; 
 4. kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje územné a stavebné konanie zahájiť najneskôr do 31.12.2021,
 5. kupujúci (víťaz OVS) sa zaväzuje zahájiť realizáciu kúpy podľa bodu 4 písm. h) zámer spôsobu využitia predmetu OVS najneskôr do 31.12.2021 a ukončiť najneskôr do 31.12.2022. V prípade nesplnenia tejto podmienky z dôvodov na strane kupujúceho má predávajúci obec Chotín právo na spätné odkúpenie za cenu výške 50% z konečnej kúpnej ceny; predávajúci si uplatní toto právo na základe výzvy,
 6. na nehnuteľnosti sa zriaďuje predkupné právo ako vecné bremeno in rem (ako vecné právo), spočívajúce v povinnosti kupujúceho (víťaza OVS) ponúknuť uvedené nehnuteľnosti na predaj predávajúcemu a to v prípade nedodržania ktorýchkoľvek z podmienok uvedených bode 12. písm. c), d), e) ,f) tohto vyhlásenia,
 7. kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50%  kúpnej ceny v prípade, ak nedodrží účel vymedzený v zámere spôsobu využitia predmetu kúpy a  podmienok ktorýchkoľvek z uvedených v bode 12. písm. c), d), e), f) tohto vyhlásenia, ktorú kupujúci výslovne považuje za primeranú vzhľadom na hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je 172 00,00 eur,
 8. na nehnuteľnosti sa zriaďuje záložné právo na zabezpečenie všetkých a akýchkoľvek pohľadávok, najmä pohľadávok zo zmluvných pokút a to tak, že záložné právo bude prvé v poradí,
 9. predávajúci má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
 1. Lehota a spôsob podávania súťažných návrhov:

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Obecného úradu v Chotíne, 946 31 Chotín č. 486, v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností - „parc. reg. „C“ č. 4437/2, 4437/4, 4437/5 a 4437/13 v k.ú. Chotín – „NEOTVÁRAŤ" v pracovných dňoch do 30.09.2020 do 12,00 hod., alebo zaslaný do 30.09.2020 na adresu Obecného úradu v Chotíne s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Otváranie obálok bude neverejné.

 1. Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

Pri výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu sa bude posudzovať najmä výška kúpnej ceny, spôsob a zámer plánovaného využitia predmetu OVS.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu postupovať v zmysle § 286 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 1. Postup pri výbere najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy:
 1. návrhy predložené do OVS vyhodnotí komisia menovaná obecným zastupiteľstvom v Chotíne,
 2. výsledok obchodenej verejnej súťaže podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom,
 3. oznámenie o výsledku OVS bude zaslané všetkým účastníkom OVS do 10 pracovných dní po schválení výsledkov OVS Obecným zastupiteľstvom v Chotíne,
 4. účastníkom OVS, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesenia o schválení víťaza OVS Obecným zastupiteľstvom v Chotíne. Vyhlasovateľ vráti sumu zodpovedajúcu finančnej zábezpeke bezhotovostným prevodom na číslo účtu uchádzača OVS, ktoré je uvedené v jeho ponuke.
 1. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
  1. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť všetky podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť až do okamihu schválenia vybraného návrhu Obecným zastupiteľstvom v Chotíne v súlade § 283 Obchodného zákonníka v platnom znení,
  2. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy až do okamihu schválenia vybraného návrhu Obecným zastupiteľstvom v Chotíne v súlade § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a ukončiť OVS bez výberu súťažného návrhu,
  3. návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
  4. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
  5. v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska vyhlásených požiadaviek vyradiť súťažný návrh z obchodnej verejnej súťaže,
  6. vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži a účastníci súťaže v plnej miere znášajú všetky náklady
   s ich účasťou v súťaži,
  7. v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená kúpna zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení OVS umiestnil ako ďalší v poradí,
  8. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade, ak tento je dlžníkom vyhlasovateľa,
  9. vyhlasovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nemožnosť užívať predmet kúpy v celom rozsahu.
 2. Vyhlásenie výsledkov súťaže

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené do 10 pracovných dní odo dňa prijatia uznesenia Obecného zastupiteľstva o schválení vybraného uchádzača.

 1. Bližšie informácie a fyzická obhliadka predmetu súťaže:
 1. Súťažné podmienky a podklady je možné získať:
  • na Obecnom úrade v Chotíne a
  • na internetovej stránke obce: www.chotin.sk
 2. Obec Chotín na uvedenej adrese poskytne účastníkom vzor súťažného návrhu zmluvy, ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.

V Chotíne dňa 04.09.2020

 

 

 

  Ing.  František Magyari

                                                                                                       starosta obce

Kúpna zmluva- na stiahnutie

Výzvy na predkladanie ponúk v zmysle § 117 ZVO

Výzva na predkladanie ponúk: " "

 

 

 

 

 

 

Základné info 

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Komárno
Región Podunajský
Počet obyvateľov
  1390
Rozloha
  2042 ha
Prvá písomná zmienka
  v roku 1138

 

Obec Chotín

Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej roviny, približne 11 km severovýchodne od Komárna a 12 km južne od Hurbanova.

Chotár obce leží v Podunajskej nížine v nadmorskej výške 109 - 121 m. Chotínske piesky sú od roku 1953 štátnou prírodnou rezerváciou. Hodnotnými prírodnými územiami v chotári obce sú Chotínsky starý cintorín, Chotínske piesky - západ a Dlhá mokraď. Význanmné je tunajšie vinohradníctvo na južných svahoch pahorokov severne od obce. Dorába sa tu víno výbornej kvality.

Chotín

Wifi pre TEBA v obci Chotín

Opatrovateľská služba

 1. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
  1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu                          :           Opatrovateľská služba v obci Chotín

Kód projektu v ITMS2014+      :           312041R739

Miesto realizácie projektu          :           Chotín

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)

:           ..............................................

Užívateľ (ak je táto informácia relevantná)

         Výzva - kód Výzvy                   :           Podpora opatrovateľskej služby -

                                                                       OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

         Použitý systém financovania     :           kombinácia systému zálohových platieb a systému

                                                                       refundácie

 (ďalej len „Projekt“).

 1. Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:                    Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:       Európsky sociálny fond

Prioritná os:                               4. Sociálne začlenenie

Investičná priorita:                     4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

 

Špecifický cieľ:                         4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Schéma pomoci:                        Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ - 1/2018)  

na dosiahnutie cieľa Projektu:    naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, spôsobu  a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

 

 

 

Obnova obecného úradu Úrad vlády SR

KultminorNitriansky samosprávny kraj

Bethlen Gábor Alap