Navigácia

Obsah

 

OBEC CHOTÍN VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU UČITEĽ /KA V MŠ CHOTÍN

Kvalifikačné predpoklady:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 

Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe uvedeného zákona.

K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru treba priložiť:

 • štruktúrovaný životopis v písomnej alebo elektronickej forme,
 •  motivačný list,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • vyplnení súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Adresa:         OBEC CHOTÍN         

                      Obecný úrad 486

                      946 31 Chotín

email:          ocu.chotin@pnet.sk

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Termín ukončenia výberového konania:    15.08.2021

Deň nástupu do zamestnania:                      01.09.2021

Požiadavky na zamestnanca:

Jazykové znalosti:

 • maďarský jazyk
 • slovenský jazyk

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • trestná bezúhonnosť,
 • zodpovednosť,
 • spoľahlivosť,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • flexibilita

Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM Chotín

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

asistent učiteľa

 

 

Informácie o pracovnom pomere:

Kvalifikačné prepoklady asistenta učiteľa:

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov.

 

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie

 • v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
 • úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

Vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa

 • v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
 • v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
 • v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
 • v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer, v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
 • v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru treba priložiť:

 • štrukturovaný životopis v písomnej alebo elektronickej forme,
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Adresa:           Základná škola Lajosa Tarczyho s VJM

                         Školská 332

                         946 31 Chotín

email:              zstarczy@gmail.com

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

Termín ukončenia výberového konania: 08.08.2021

Deň nástupu do zamestnania: 16.08.2021.

 

Požiadavky na zamestnanca:

Jazykové znalosti:

 • maďarský jazyk – materinský jazyk
 • slovenský jazyk – úroveň C1
 • anglický jazyk – úroveň A2

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • trestná bezúhonnosť
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
 • dobré komunikačné zručnosti
 • flexibilita

 

 

Kontaktné osoby:   Mgr. Angelika Czibor (0908 454 733) alebo Mgr. Ágnes Lelkes (0908 867 725)

Úradná tabuľa

Oznámenie o realizácii projektu - Wifi pre TEBA v obci Chotín

obrázok

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre TEBA v obci Chotín

ITMS2014+: 311071V363

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Chotín

Miesto realizácie: Obec Chotín (okres Nové Zámky)

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 300,00 EUR

Stručný opis projektu:

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Chotín širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Obecný úrad, Chotín 486, 946 31 Chotín - 1 externý a 2 interné prístupové body

2. Okolie materskej škôlky - verejné prístupné miesto, Chotín č. 225, 946 31 Chotín - 2 externý prístupové body

3. Futbalové ihrisko, Športová 385, 946 31 Chotín- 2 externý prístupové body

4. Základná škola okolie - verejné prístupné miesto, Školská 332 946 31 Chotín- 1 externý prístupový bod

5. Okolie požiarnej stanice, číslo parcely 3356/5, Chotín -   1 externý prístupový bod

6. Park pri obecnom úrade Chotín, číslo parcely 3815/65, Chotín -   1 externý prístupový bod

Aktuálny stav realizácie projektu: Prebieha kontrola verejného obstarávania na riadiacom orgáne.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Výzvy na predkladanie ponúk v zmysle § 117 ZVO

Výzva na predkladanie ponúk: " "

 

 

 

 

 

 

Základné info 

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Komárno
Región Podunajský
Počet obyvateľov
  1390
Rozloha
  2042 ha
Prvá písomná zmienka
  v roku 1138

 

Obec Chotín

Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej roviny, približne 11 km severovýchodne od Komárna a 12 km južne od Hurbanova.

Chotár obce leží v Podunajskej nížine v nadmorskej výške 109 - 121 m. Chotínske piesky sú od roku 1953 štátnou prírodnou rezerváciou. Hodnotnými prírodnými územiami v chotári obce sú Chotínsky starý cintorín, Chotínske piesky - západ a Dlhá mokraď. Význanmné je tunajšie vinohradníctvo na južných svahoch pahorokov severne od obce. Dorába sa tu víno výbornej kvality.

Chotín

Wifi pre TEBA v obci Chotín

Opatrovateľská služba

 1. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
  1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu                          :           Opatrovateľská služba v obci Chotín

Kód projektu v ITMS2014+      :           312041R739

Miesto realizácie projektu          :           Chotín

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)

:           ..............................................

Užívateľ (ak je táto informácia relevantná)

         Výzva - kód Výzvy                   :           Podpora opatrovateľskej služby -

                                                                       OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

         Použitý systém financovania     :           kombinácia systému zálohových platieb a systému

                                                                       refundácie

 (ďalej len „Projekt“).

 1. Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:                    Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:       Európsky sociálny fond

Prioritná os:                               4. Sociálne začlenenie

Investičná priorita:                     4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

 

Špecifický cieľ:                         4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Schéma pomoci:                        Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ - 1/2018)  

na dosiahnutie cieľa Projektu:    naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, spôsobu  a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

 

 

 

Obnova obecného úradu Úrad vlády SR

KultminorNitriansky samosprávny kraj

Bethlen Gábor Alap