Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2019

VZN č. 3 o výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotín. Stiahnuté: 206x | 31.03.2020

VZN č. 2 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadení škol. stravovania Stiahnuté: 166x | 31.03.2020

VZN č.1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chotín a podmienkach úhrady príspevku za stravovanie v školskej jedálni Stiahnuté: 260x | 10.09.2019

Rok 2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 141x | 21.12.2020

5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce Chotína na rok 2021 Stiahnuté: 133x | 11.12.2020

4/2020,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chotín číslo 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia Stiahnuté: 136x | 11.12.2020

3/2020 o výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotín Stiahnuté: 143x | 20.10.2020

VZN č.2/2020,ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2/2020 Územného plánu obce Chotín Stiahnuté: 158x | 08.09.2020

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo č. 2 /2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v za Stiahnuté: 141x | 08.09.2020

Rok 2021

VZN č. 1 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach z zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chotín a podmienkach úhrady príspevku za stravovanie v školskej jedálni Stiahnuté: 114x | 05.08.2021

2021 - Zmena VZN č. 5 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce Chotína na rok Stiahnuté: 133x | 02.02.2021

Rok 2022

5/2022 VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 49x | 20.12.2022

2022 Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 55x | 10.01.2023

4/2022 VZN , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 2022 Územného plánu obce Chotín Stiahnuté: 68x | 20.12.2022

3/2022 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Chotín Stiahnuté: 60x | 28.07.2022

2/2022 VZN o číslovaní stavieb Stiahnuté: 63x | 28.07.2022

1/2022 VZNo určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy , dieťa a žiaka školského zariadenia Stiahnuté: 103x | 26.01.2022

Rok 2023

2/2023 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chotín Stiahnuté: 12x | 15.12.2023

1/2023 VZN o výške príspevku v školskom klube detí pri základnej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotín. Stiahnuté: 7x | 15.12.2023

Stránka