Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 12/2015 (752.66 kb) Stiahnuté: 415x | 15.11.2017

Chotínske piesky info SK (2465.43 kb) Stiahnuté: 1,409x | 15.11.2017

Chotínske piesky info HU (2449.26 kb) Stiahnuté: 1,084x | 15.11.2017

Rozhodnutie č. OU-KN-OSZP-2015008367-14 zo dňa 12.08.2015 Svät (4908.14 kb) Stiahnuté: 593x | 15.11.2017

Zámer prenájmu budovy Ondrej Gábor (192.55 kb) Stiahnuté: 262x | 15.11.2017

VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Chotín na rok 2016 a ďalšie roky. (451.54 kb) Stiahnuté: 299x | 15.11.2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roke 2016-2022 - Gazdasági és Szociális tervezet 2016-2022 Fejlesztési program (3542.64 kb) Stiahnuté: 439x | 15.11.2017

Podmienky obchodnej verejnej súťaže - predaj parciel KNC č. 3815 /498,499 (531.42 kb) Stiahnuté: 464x | 15.11.2017

Súhlas so spracovaním osobných údajov (246.14 kb) Stiahnuté: 286x | 15.11.2017

Návrh Kúpnej zmluvy (204.67 kb) Stiahnuté: 451x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce pre Adrián Tóth, Chotín 75.pdf (271.7 kb) Stiahnuté: 267x | 15.11.2017

Zámer predaja a zámeny majetku obce (337.4 kb) Stiahnuté: 297x | 15.11.2017

Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivost (679.53 kb Stiahnuté: 420x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce (272.8 kb) Stiahnuté: 270x | 15.11.2017

Žiadosť o stavebné povolenie - CHEM-INIO, spol. s.r.o. Chotín (805.63 kb) Stiahnuté: 553x | 15.11.2017

Zámer predaja majetku obce (272.43 kb) Stiahnuté: 277x | 15.11.2017

Informácia pre voliča (120.69 kb) Stiahnuté: 339x | 15.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva (969.97 kb) Stiahnuté: 466x | 15.11.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja (279.47 kb) Stiahnuté: 294x | 15.11.2017

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosp.rávnych krajov (187.79 kb) Stiahnuté: 269x | 15.11.2017

Stránka