Navigácia

Obsah

Dokumenty na stiahnutie

Obecné dokumenty

Žiadosť o stavebné povolenie - CHEM-INIO, spol. s.r.o. Chotín (805.63 kb) Stiahnuté: 300x | 15.11.2017

Finančné dokumenty

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 (2987.87 kb) Stiahnuté: 255x | 15.01.2018

Návrh rozpočtu 2014-2016 (2669.77 kb) Stiahnuté: 153x | 15.11.2017

Plnenie rozpočtu za rok 2017 Stiahnuté: 148x | 01.06.2018

Plnenie výdav. podľa funkč.člen r.2017-obec,zš Stiahnuté: 156x | 06.06.2018

Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-obec Stiahnuté: 158x | 06.06.2018

Plnenie výdavkov podľa položiek r.2017-škola Stiahnuté: 136x | 06.06.2018

Rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 190x | 01.06.2018

Rozpočet na rok 2018 Stiahnuté: 144x | 01.06.2018

Záverečný účet (743.11 kb) Stiahnuté: 253x | 14.06.2018

Záverečný účet obce za rok 2017 - návr Stiahnuté: 142x | 14.06.2018

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podrobnostiach financovania súkromnej umeleckej základnej školy, materskej školy a školských zariadení a o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka súkromnej umeleckej školy, materskej školy a školsk Stiahnuté: 201x | 15.01.2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chotín č. 3/2015, ktorým sa mení VZN č. 1 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN a jeho Prílohy č. 1 Trhový poriadok trhových miest zriadených (4 Stiahnuté: 146x | 15.11.2017

VZN č. 1 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chotín.pdf (710.88 kb) Stiahnuté: 153x | 15.11.2017

VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce CHOTÍN (208.76 kb) Stiahnuté: 149x | 15.11.2017

VZN č. 2/2014 - O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY (400.87 kb) Stiahnuté: 156x | 15.11.2017

VZN č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 2/2008 o o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Chotín (77.68 kb) Stiahnuté: 146x | 15.11.2017

VZN č. 3 2017 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctva Obce Chotín (305.79 kb) Stiahnuté: 174x | 15.11.2017

VZN č. 3/2015 o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zaradení (43.15 kb) Stiahnuté: 161x | 15.11.2017

VZN č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci (510.57 kb) Stiahnuté: 146x | 15.11.2017

Stránka