Obsah

Chotín

IČO:
00306461
DIČ:
2021046665
Kód obce:
501158

Kontaktné spojenie

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Magyari František, Ing. Starosta 00421905236729
Csintalanová Helena Spracovávanie stanovísk k zámerom podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb 00421357886090
Csintalanová Helena Vydávanie rozhodnutí- individuálne licencie na prevádzkovanie hazardných výherných prístrojov, vydávanie osvedčení SHR, vydávanie súpisných čísiel, osvedčovanie listín a podpisov 00421357886090
Csintalanová Helena Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva 00421357886090
Csintalanová Helena Vybavovanie agend v oblasti stavebného poriadku 00421357886090
Csintalanová Helena Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva a vodohospodárstva 00421357886090
Tanka Helena, Bc. Menšie obecné služby, strava a školské potreby pre deti ohrozeného sociálnym vylúčením, evidencia platieb za nájomné byty, podateľňa 00421911380003
Tanka Helena, Bc. Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 00421911380003
Tanka Helena, Bc. Podateľňa, projekty, verejné obstarávanie 00421911380003
Tanka Helena, Bc. Sociálna agenda, správa miestnych daní, správa poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 00421911380003
Edit Sméja, Ing. Vydávanie rybárskych lístkov a potvrdení, osvedčovanie listín a podpisov, mzdové účtovníctvo, vyhlásenie v obecnom rozhlase, ochrana ŽP-výrub drevín, fakturácia 00421357886091
Jágerská Alžbeta, Ing. obecný kontrolór

Podriadené organizačnej zložke